دانشکده : تولید گیاهی
 گروه آموزشی : زراعت

 مرتبه علمی : استاد
 پست الکترونیک : farshidghaderifar@gau.ac.ir

 فایل رزومه (CV) : 
 آخرین مدرک تحصیلی : دكترا

 مدارک تحصیلی : 

 آشنایی با زبان های خارجی : 

-انگليسي

- ترکي

-استامبولي

- قزاقي

- ترکمني


 علایق پژوهشی : 

- مکانیزم های دخیل در کمون و جوانه زنی بذر

- پرایمینگ بذر
 مقالات چاپ شده در نشریات : (39 مورد)

خفتگی بذر: مروري براهمیت، انواع خفتگی و روش هاي رفع آن، با تاکید بر روند پژوهش هاي داخلی در حوزه ي خفتگی بذر
Seed Dormancy: A Review On Importance, Dormancy Types And Elimination Methods, With Emphasis On The Trend Of Seed Dormancy Research In Iran
 عنوان نشریه (فارسی) : پژوهش های بذر ایران
 Journal Title : Iranian Plant Protection Research
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1400
 نویسندگان : 1- حکیمه رحیمی 2- محسن ملک 3- فرشید قادری فر
مقایسه مدلهاي زمان تا رویداد و رگرسیون غیرخطی در تجزیه و تحلیل دادههاي جوانه زنی
Comparison Of Time To The Event And Nonlinear Regression Models In The Analysis Of Germination Data
 عنوان نشریه (فارسی) : پژوهش های بذر ایران
 Journal Title : Iranian Journal of Seed Research
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1401
 نویسندگان : 1- مجید عظیم محسنی 2- فرشید قادری فر 3- مهناز خلفی 4- حمیدرضا صادقی پور 5- مرضیه قزل
اثر اسید جیبرلیک، دما و خراش دهی بر جوانه زنی درون و برون شیشه ای گل رز ایرانی ) Rosa persica Michx ex Juss.
The Role Of Gibberellic Acid, Temperature And Scarification On In/ex Vitro Germination Of Rosa Persica Michx Ex Juss.
 عنوان نشریه (فارسی) : پژوهش های تولید گیاهی
 Journal Title : Journal of Plant Production
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1401
 نویسندگان : 1- شهرزاد وضیعی 2- مصطفی خوشحال سرمست 3- فرشید قادری فر 4- چانگ کوانگ وانگ
شناسایی بیوتیپهای Lolium rigidum gaudمقاوم به علفکش کلودینافوپ‌پروپارژیل در مزارع گندم استان گلستان
Identification Of Lolium Rigidum Gaud. Biotypes Resistant To The Clodinafop Propargyl Herbicide In Wheat Fields Of Golestan Province
 عنوان نشریه (فارسی) : تولید گیاهان زراعی
 Journal Title : Crop Production
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1401
 نویسندگان : 1- علی توسلی 2- جاوید قرخلو 3- فرشید قادری فر 4- اسکندر زند 5- Maria Osuna 6- Rafael De Prado
برآورد دماهاي ویژه جوانه زنی Cleome viscosa و Ipomoea hederaceae در شرايط دماي ثابت و متناوب
Estimating The Cardinal Temperatures Of Germination For Ipomoea Hederaceae And Cleome Viscosa At Constant And Alternating Temperature Conditions
 عنوان نشریه (فارسی) : پژوهش های بذر ایران
 Journal Title : Iranian Journal of Seed Research
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1401
 نویسندگان : 1- آسیه سیاه مرگوئی 2- فرشید قادری فر 3- جاوید قرخلو 4- عاطفه اکبري گلوردي 5- مريم گرگاني
     

 مقالات ارائه شده در همایش ها : (7 مورد)

جنین زایی بدنی در گل رز ایرانی
Somatic Embryogenesis Induction In Rosa Persica
عنوان همایش(فارسی) : پنجمین کنگره ملی و بین المللی گل و گیاهان زینتی
 تاریخ ارائه (شمسی) : 1401
 نویسندگان : 1- شهرزاد وضیعی 2- فرشید قادری فر 3- چانگ وانگ 4- مصطفی خوشحال سرمست
آزمون سریع برای تشخیص مقاومت چچم ).gaud rigidum Lolium )جمع آوری شده از مزارع استان گلستان به علفکش کلودینافوپ پروپارژیل
Rapid Test For Detecting Clodinafop Propargyl Resistance In Ryegrass(lolium Rigidum Gaud) Biotypes Gathered From Fields Of Golestan Province
عنوان همایش(فارسی) : نهمین همایش علوم علفهای هرز ایران
 تاریخ ارائه (شمسی) : 1400
 نویسندگان : 1- علی توسلی 2- جاوید قرخلو 3- فرشید قادری فر 4- اسکندر زند 5- Maria Dolores Osuna Ruiz
اثر شوري بر درصد جوانه‌زني اکوتيپ‌هاي مختلف سس زراعي و درختي
Effect Of Salinity On Germination Percentage Of Different Ecotypes Of Field Dodder And Eastern Dodder
عنوان همایش(فارسی) : نهمين همایش علوم علفهای هرز ایران
 تاریخ ارائه (شمسی) : 1400
 نویسندگان : 1- آسیه سیاه مرگوئی 2- فرشید قادری فر 3- مهتاب يزدان دوست 4- حکيمه رحيمي 5- بنیامین ترابی
اثر دماي ثابت و متناوب بر جوانه زني اکوتيپهاي مختلف سس زراعي و درختي
Effect Of Contact And Alternating Temperatures On Germination Of Different Ecotypes Of Field Dodder And Eastern Dodder
عنوان همایش(فارسی) : نهمين همایش علوم علفهای هرز ایران
 تاریخ ارائه (شمسی) : 1400
 نویسندگان : 1- آسیه سیاه مرگوئی 2- فرشید قادری فر 3- مهتاب يزدان دوست 4- حکيمه رحيمي 5- بنیامین ترابی
واکنش Dicranostigma leptopodum (Maxim) Fedde به نور و جیبرلیک اسید
Dicranostigma Leptopodum (maxim) Fedde Response To Light And Gibberellic Acid
عنوان همایش(فارسی) : سومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی
 تاریخ ارائه (شمسی) : 1399
 نویسندگان : 1- شهرزاد وضیعی 2- مصطفی خوشحال سرمست 3- فرشید قادری فر
     

 کتاب ها : (1 مورد)

پژوهش های کاربردی در تکنولوژی بذر
Applied Research In Seed Technology
ناشر : انتشارات دانشگاه گرگان
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1398
 نویسندگان : 1- فرشید قادری فر 2- مرتضی گرزین
 پایان نامه های ارشد و دکتری : (1 مورد)

پیش تیمارهای شیمیایی برای بهبود جوانه زنی درون/برون شیشه ای بذر گل رز ایرانی(Rosa persica)
Chemical Pre-treatments To Improve In Vitro/ex Vitro Seed Germination Of Rosa Persica
 دانشجو : شهرزاد وضیعی
 مقطع : کارشناسی ارشد
1- مصطفی خوشحال سرمست (راهنمای اصلی) 2- فرشید قادری فر (مشاور) 3- Changquan wang (مشاور)
 سایر فعالیت های ترویجی و بین المللی و کارآفرینی : (2 مورد)

همکاری با نشریات معتبر بین اللملی JCR و Scopus
 تاریخ (شمسی) : 1399
 1- فرشید قادری فر
 رييس دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
همکاری با نشریات معتبر بین اللملی JCR و Scopus
 تاریخ (شمسی) : 1401
 1- فرشید قادری فر
 رييس دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 سوابق اجرایی : 

1. مدير مزرعه دانشگاه

2. مدير داخلي نشريه توليد گياهان زراعي

3. مدير داخلي نشريه توليد گياهي

4. سردبير نشريه بين المللي International Journal Plant Production


 سوابق آموزشی : 
دانشجویان کارشناسي ارشد ناپيوسته

ردیف
نام و نام خانوادگی
عنوان پروپوزال
شماره ترم
1
ولي جان کرد
ارزيابي خلا عملکرد گندم در شهرستان گميشان
14012
2
رسول يوسف زاده
بررسي تأثير عوامل مختلف مديريتي بر ميزان استقرار گياهچه در مزارع پنبه و سويا در برخي مناطق استان گلستان
14012
3
حميدرضا جباري
بررسي اثر نسل و تراکم بوته بر رشد و عملکرد نخود فرنگي
14011
4
پرويز قرنجيک
بررسي اثر فاصله‌ بين رديف‌هاي کاشت در مزرعه، و دما و نوع بسته بندي طي انبارداري بر ويژگي‌هاي کمّي و کيفي گياه استويا (Stevia rebaudiana (Bert.) Bertoni)
14011
5
مريم جراح
تغييرات کيفيت بذر طي نمو و پايداري بانک بذر سياهدانه
14011
6
محمدصادق اشرفي
مطالعه تاريخ کشت بر عملکرد و کيفيت بذر اکوتيپ هاي سياهدانه (Nigella sativa L.)
14002
7
ماريه شکي
ارزيابي قدرت رقابتي باقلا (رقم مهتا) در تراکم هاي مختلف علف هرز پيچک بند (Polygonum convulvulus)
14002
8
سميه دهقان
اثر عوامل محيطي و مديريتي بر جوانه زني بذر و سبز شدن گياهچه سه گونه جديد نيلوفر
14001
9
الهام شمس
تاثير تغيير اقليم بر مولفه‌هاي جوانه زني و سبز شدن برخي از علف‌هاي هرز
14001
10
ميثم ملک
مقايسه تاثير قارچکش جديد ناتيوو با قارچکشهاي رايج بر مهار بيمارگرهاي بذرزي برنج
14001
1 2 3 4 5 6
دانشجویان دکتري تخصصي ناپيوسته

ردیف
نام و نام خانوادگی
عنوان پروپوزال
شماره ترم
1
سميه ايري
پاسخ باقلا- رقم مهتا به مديريت علف‌هاي هرز تحت تاثير گياهان پوششي و فاصله رديف
14021
2
ميترا طلوع حافظيان اول
بررسي تنش غرقاب و شوري بر برخي صفات فيزيولوژيک و زراعي گياه جو (Hordeum vulgare L.)
14012
3
کوثر حق پناه
نقشه يابي ارتباطي سراسر ژنومي براي مقاومت به اسپروتينگ و صفات مرتبط با جوانه‏ زني بذر در گندم نان
14012
4
سيدجعفر ساداتي
مطالعه عملکرد غلاف سبز و دانه، کيفيت بذر و قدرت رقابت ارقام باقلا با گياهان هرز در نظام کاشت با فواصل رديف خيلي کم و متداول
14002
5
اسماعيل قربانپور
جوانه‌زني، مدل‌سازي نمو فنولوژيک و مطالعه رشد سه گونه فالاريس در رقابت با گندم.
14002
6
علي توسلي
پي جويي بيوتيپ هاي چچم يکساله) Lolium rigidum) مقاوم به علفکش هاي بازدارنده ACCase و ALS در استان گلستان و بررسي برخي از مکانيسم هاي مقاومت و شايستگي نسبي آنها .
14002
7
حسين ملکا
تأثير زمان قطع آبياري و کاربرد اسيد سالسيليک بر برخي صفات فيزيولوژيک و زراعي در کنجد.
13992
8
عبدالحسين رضائي
اثرات انبارداري بر کمون و زوال بذرهاي گلرنگ (Carthamus tinctorious L. )
13991
9
زهرا منعمي زاده
بررسي خفتگي و جوانه زني اکوتيپ هاي مختلف ماريتيغال (Silybum marianum L.Gaertn)
13991
10
محمدحسن رنجبر
مطالعه تاثير مديريت تلفيقي علف‌هاي هرز و تاريخ کاشت بر عملکرد و کيفيت بذر ارقام برنج در کشت هوازي.
13983
1 2 3
پژوهشگر پسادکتری دروس ارائه شده : 

نیمسال 14002

1 - تکنولوژي بذر ((قادري فر) شنبه 13:00 - 15:00 103 **)
2 - روش هاي آزمون بذر ((قادري فر) شنبه 08:00 - 10:00 131/1 کلاس تحصيلات تکميلي زراعت **)
3 - زراعت و باغباني عمومي ((خراساني نژاد) يکشنبه 15:00 - 17:00 104 ** (قادري فر) چهارشنبه (عملي) 15:00 - 17:00 **)
4 - کاربرد مدل ها در علوم بذر ((قادري فر) دوشنبه 13:00 - 15:00 131/1 کلاس تحصيلات تکميلي زراعت **)

نیمسال 14001

5 - اکولوژي بذر ((قادري فر) سه شنبه 13:00 - 15:00 117 **)
6 - بيولوژي و تکنولوژي بذر (شنبه 08:00 - 10:00 104 ** شنبه 13:00 - 15:00 ** شنبه 15:00 - 17:00 **)
7 - توليد بذر و نشا ((قادري فر) چهارشنبه 08:00 - 10:00 113 **)
8 - فيزيولوژي بذر ((قادري فر) يکشنبه 10:00 - 12:00 115 **)
9 - فيزيولوژي بذر ((قادري فر) يکشنبه 13:00 - 15:00 131/1 کلاس تحصيلات تکميلي زراعت **)


 کتاب ها، مقالات و همایش ها : 
کتاب های ترجمه شده
ردیف
عنوان اصلی کتاب
عنوان فارسی کتاب
مترجمان
نویسندگان
سال انتشار
محل انتشار
1
Principles of Seed Science and Technology
علوم و تکنولوژی بذر
فرشید قادری فر، بهنام کامکار و افشین سلطانی
L.O. Copeland and M.B. McDonald
1387
انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
2
Agricultural Seed Production
تولید بذر در محصلات کشاورزی
فرشید قادری فر، نبی خلیلی اقدم، الیاس سلطانی و زهرا رستگار
R.A. George
1393
انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
3
The physiology of Crop Yield
فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی
بهنام کامکار، فرشید قادری فر و الیاس سلطانی
R. Hay and J.Porter
1392
مرکز نشر دانشگاهی


کتاب های تالیف شده
ردیف
عنوان کتاب
مولف
سال انتشار
محل انتشار
1
کنترل و گواهی بذر
فرشید قادری فر و افشین سلطانی
1389
انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد


مجلات داخلی
ردیف
عنوان مقاله
نویسندگان
عنوان مجله
شماره
زبان
سال
صفحه مربوطه
1
اثرات آللوپاتيك درمنه بر ظهور و رشد گياهچه گندم، كلزا، خردل وحشي و يولاف وحشي
فرشيد اكرم قادري، ابراهيم زينلي و سليم فرزانه
مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي
پاييز
far
1380
113-121
2
تعيين درجه حرارت هاي بحراني در شبدر زيرزميني
فرشيد اكرم قادري، سرالله گالشي، سيد جعفر ساداتي و حبيب الله كشيري
مجله پژوهش و سازندگي
زمستان
eng
1380
36-40
3
بررسي اثرات تاريخ كاشت بر كيفيت الياف و درصد روغن بذر سه رقم پنبه در گرگان
فرشيد اكرم قادري، ناصر لطيفي، جواد رضايي و افشين سلطاني
مجله پژوهش های كشاورزي
اول
eng
1380
33 - 20
4
تاثير تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد سه رقم پنبه در گرگان
فرشيد اكرم قادري، ناصر لطيفي و جواد رضايي
مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي
تابستان
far
1381
81-93
5
اثرات شرايط محيطي طي پر شدن قوزه بر جوانه زني و رشد گياهچه بذور حاصله ارقام پنبه
فرشيد اكرم قادري، ناصر لطیفی، عبدالصالح کرنژادی و جواد رضایی
مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي
پاييز
far
1381
59-70
6
اثر شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه 4 رقم شبدر زیرزمینی
فرشید اکرم‌قادری، سرالله گالشی، سلیم فرزانه و ابراهیم زینلی
مجله پژوهش و سازندگی
شماره پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم.
far
1381
7
اثر شوري بر جوانه زني و رشد گياهچه ارقام شبدر زيرزميني
فرشيد اكرم قادري، سرالله گالشي، سليم فرزانه و ابراهيم زينلي
مجله پژوهش و سازندگي
زمستان
far
1382
98-103
8
بررسي اثر تاريخ كاشت بر فنولوژي و مرفولوژي سه رقم پنبه در گرگان
فرشيد اكرم قادري، ناصر لطيفي، جواد رضايي و افشين سلطاني
مجله علوم كشاورزي ايران
far
1382
221-229.
9
ثاثير عوامل جوي بر بقاي گل و قوزه پنبه در گرگان
فرشيد اكرم قادري، افشين سلطاني و جواد رضايي
مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي
far
1382
75-83
10
ارزيابي شاخص هاي رشد در آفتابگردان، رقم ركورد، تحت شرايط ديم
ناصر لطيفي، سعيد نواب پور و فرشيد اكرم قادري
مجله علوم و صنايع كشاورزي
اول
far
1382
61-68
1 2 3 4 5 6 7 8 9


مجلات خارجی
ردیف
عنوان مقاله
نویسندگان
عنوان مجله
شماره
زبان
سال
صفحه مربوطه
1
Leaf area relationships to plant vegetative characteristics in cotton grown in a temperate sub-humid environment
Farshid Akram-ghaderi and Afshin Soltani
International Journal of Plant Production
1
eng
2007
.63-73
2
Modeling seed aging effects on the response of germination to temperature in wheat
Soltani, E., S. Galeshi, B. Kamkar and F. Akram ghaderi
Seed Science and Biotechnology
2(1)
eng
2008
32-36.
3
Laboratory tests for predicting seedling emergence of safflower cultivars.
Farhad Khavari., F. Ghaderi-Far and Elias Soltani
Journal of Seed Technology
31(2)
eng
2009
189-193.
4
The effect of seed aging on the seedling growth as affected by environmental factors in wheat
E. Soltani., S. Galeshi., B. Kamkar and Farshid Akram ghaderi
Reasearch Journal of Environmental Sciences
3(2)
eng
2009
184-192.
5
Evaluating seed quality in sesame by the accelerated ageing test
F. Ghaderi-Far., E. Bakhshandeh and R. Ghadirian
Journal of Seed Technology
32 (1)
eng
2010
69-72.
6
Influence of environmental factors on seed germination and seedling emergence of yellow sweet clover (Melilotus officinalis)
Farshid Ghaderi-Far., Javid Gherekhloo and Majid Alimagham
Planta Daninha
28(3)
eng
2010
463-469.
7
Quantifying seed production by volunteer canola (Brassica napus) and Sinapis arvensis
E. Soltani., A. Soltani., S. Galeshi., Farshid Ghaderi-Far and E. Zeinali
Planta Daninha
29(3)
eng
2011
489-49.
8
Changes in seed quality during seed development and maturation in medicinal pumpkin
Farshid Ghaderi-Far., Afshin Soltani and Hamidreza Sadeghipour
Journal Herbs, Spices and Medicinal Plant
17
eng
2011
249-257.
9
The appropriate laboratory tests for predicting field emergence and performance of chickpea
Mahjoobeh Esmaeilzade-Moridani., Morteza Eshraghi-Nejad and Farshid Ghaderi-Far
Seed Science and Biotechnology
5(1)
eng
2011
21-24.
10
Lint yield and seed quality response of drip irrigated cotton under various levels of water
Farshid Ghaderi-Far., F. Khavari and B. Sohrabi
International Journal of Plant Production
6(1)
eng
2012
115-128.
1 2 3


همایش های داخلی
ردیف
عنوان
عنوان همایش
نویسندگان
زبان
تاریخ
کشور
شهر
1
2
اثر نور بر جوانه زنی بذر علف هرز مهاجم نیلوفر وحشی
ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
زهرا نظریان، آسیه سیاه مرگویی و فرشید قادری فر
far
1394
ایران
بیرجند
3
ارزیابی روش های درون یابی و زمین اماری جهت تعیین مکانی بارش در اراضی کشاورزی شهرستان گرگان
اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
مارال نیاز مرادی، حسین کاظمی و فرشید قادری فر
far
1393
ایران
تهران
4
تعیین ضرایب قابلیت حیات بذر در دو رقم سویا
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
نبی خلیلی اقدم، افشین سلطانی، ناصر لطیفی و فرشید قادری فر
far
1393
ایران
تهران
5
تغییرات عملکرد و سلامت بذر ذرت KSC704 تحت تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته والد مادری B73 در سه منطقه کرج، مغان و کرمانشاه
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
عنایت رضوانی، محمدرضا شیری، عزیر مرادی، فرشید حسنی، فرشید قادری فر
far
1393
ایران
تهران
6
تغییرات کیفیت بذر بادام زمینی طی مراحل مختلف نمو و رسیدگی بذر
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
زهرا رستگار، فرشید قادری فر و حمیدرضا صادقی پور
far
1393
ایران
تهران
7
نکات کلیدی برای محاسبه دقیق سرعت جوانه زنی و دماهای کاردینال
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
سیدمجید عالیمقام، فرشید قادری فر و زهرا رستگار
far
1393
ایران
تهران
8
برآورد دماهای کاردینال بذر پنبه
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
فرناز پورعلی قهفرخی، فرشید قادری فر، الیاس سلطانی و محمدهادی پهلوانی
far
1393
ایران
تهران
9
مقایسه مدل های مختلف در تعیین سرعت جوانه زنی پنبه
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
فرناز پورعلی قهفرخی، فرشید قادری فر، الیاس سلطانی و محمدهادی پهلوانی
far
1393
ایران
تهران
10
تاثیر تاریخ کاشت والد مادری و B73 بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و قدرت گیاهچه بذر ذرت رقم KSC704 در کرج
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
عنایت رضوانی، فرشید قادری فر، آیدین حمیدی و الیاس سلطانی
far
1393
ایران
تهران
1 2 3 4 5 6


همایش های خارجی
ردیف
عنوان
عنوان همایش
نویسندگان
زبان
تاریخ
کشور
شهر
1
Genetic variation for cardinal temperature of germination in wheat from the north of Iran
ISTA seed Symposium
Farshid Akram-ghaderi., A. Soltani and J. Sadati
eng
2004
Hungary
Bodapest
2
Deficit Irrigation for Optimum Cotton Yield and Seed Quality
World food system-A contribution from Europe
Farshid Ghaderi-Far., Farhad Khavari and Borhan Sohrabi
eng
2010
Switzerland
Zurich طرح های تحقیقاتی و اختراعات : 
طرح های تحقیقاتی
ردیف
عنوان طرح
مجری
همکاران
سال
محل اجرا
نوع
1
توليد آمار هواشناسي ناقص با استفاده مدل هاي WGEN و .SIMETEO
فرشید قادری فر
داخلی(داخل دانشگاه)
2
تاثیر روش های خاک ورزی بر ظهور و توزیع علف های هرز در پنبه بعد از کلزا
فرشید قادری فر
1386
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
داخلی(داخل دانشگاه)
3
تغییرات قابلیت حیات و قدرت بذر کنجد در طول نمو و رسیدگی
فرشید قادری فر
داخلی(داخل دانشگاه)
4
مدیریت زراعی کشت دوم (تاخیری) پنبه
فرشید قادری فر
موسسه تحقیقات پنبه کشور
ملی
5
روند تحقیقات بذر در ایران: از گذشته تا حال
فرشید قادری فر
مرتضی گرزین و سیدمجید عالیمقام
1393
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
داخلی(داخل دانشگاه)


اختراعات یا ابتکارات ثبت شده
موردی یافت نشد .
 جوایز و بورس ها : 

ردیف
عنوان
اهدا كننده
سال دريافت
1
پژوهشگر نمونه در استان گلستان
1381
2
دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری
1386
3
داوری مقالات دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران- گرگان
1386
4
داوری مقالات دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران- کرج
1387
5
پژوهشگر برتر در ترجمه کتاب علوم و تکنولوژی بذر در هفته پژوهش
1388
6
داوری مقالات دومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران- مشهد
1390
7
کتاب برگزیده در دهمین جشنواره کتاب های آموزشی رشد
1392
8
داوری مقالات سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران- کرج
1393