دانشکده : شیلات و محیط زیست
 گروه آموزشی : تکثير و پرورش آبزيان

 مرتبه علمی : استاد
 پست الکترونیک : a_hajimoradloo@gau.ac.ir

 فایل رزومه (CV) : 
 آخرین مدرک تحصیلی : دكترا

 مدارک تحصیلی : 

 آشنایی با زبان های خارجی : 

 علایق پژوهشی :  مقالات چاپ شده در نشریات : (27 مورد)

اثر آب حاوی Lactobacillus rhamnosus PTCC 1637 بر بافت روده بچه ماهی قزل¬آلای رنگین¬کمان (Oncorhynchus mykiss)
Effect Of Water Containing Lactobacillus Rhamnosus On Intestinal Tissue Of Rainbow Trout (oncorhynchus Mykiss) Fingerling
 عنوان نشریه (فارسی) : تغذیه آبزیان
 Journal Title :
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1401
 نویسندگان : 1- معصومه ماچانلو 2- علی حاجی بگلو 3- عبدالمجید حاجی مرادلو
مقایسه پروفایل و فعالیت ضدمیکروبی موکوس اپیدرم فیلماهی )1758 Linnaeus ,huso Huso )در ردههای وزنی مختلف
Omparison Of Profile And Antimicrobial Activity Of Giant Sturgeon (huso Huso, Linnaeus, 1758) Epidermal Mucus In Different Weight Groups
 عنوان نشریه (فارسی) : پژوهش های ماهی شناسی کاربردی
 Journal Title : Journal of Applied Ichthyological Research
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1401
 نویسندگان : 1- فاطمه خانی 2- عبدالمجید حاجی مرادلو 3- رسول قربانی 4- دلاور شهباززاده 5- کامران پوشنگ بتقری
اثر آب حاوی 1637 PTCC rhamnosus Lactobacillus بر بازماندگی و کیفیت آب بچه ماهی قزل آالی رنگین )Oncorhynchus mykiss( ک
Effect Of Water Containing Lactobacillus Rhamnosus Ptcc 1637 On Survival Rate And Water Quality For Rainbow Trout (oncorhynchus Mykiss) Fingerling
 عنوان نشریه (فارسی) : تغذیه آبزیان
 Journal Title : تغذیه آبزیان
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1401
 نویسندگان : 1- معصومه ماچانلو 2- علی حاجی بگلو 3- عبدالمجید حاجی مرادلو
پودر نعناع رژیمی (Mentha piperita) تاثیر می گذارد عملکرد رشد، شاخص های خونی، مخاط پوست پارامترهای ایمنی و بیان رشد و ژن های مرتبط با استرس در کلمه خزری (Rutilus caspicus)
Dietary Peppermint (mentha Piperita) Powder Affects Growth Performance, Hematological Indices, Skin Mucosal Immune Parameters, And Expression Of Growth And Stress-related Genes In Caspian Roach (rutilus Caspicus)
 عنوان نشریه (فارسی) : فیزیولوژی و بیوشیمی ماهیان
 Journal Title : Fish Physiol Biochem
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1400
 نویسندگان : 1- حامد پاک نژاد 2- پیمان حسینی 3- مهدی شمسایی 4- عبدالمجید حاجی مرادلو 5- زهره خورشیدی 6- سهیلا رستگاری
بررسی برخی از شاخص های مخاطی و سرمی در ماهی کپور معمولی مواجه شده (Cyprinus carpio) با تنش شوری
Investigation Of Some Mucosal And Serum Indices In Exposed Common Carp (cyprinus Carpio) With Salinity Stress
 عنوان نشریه (فارسی) : محیط زیست جانوری
 Journal Title : محیط زیست جانوری
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1400
 نویسندگان : 1- سپیده غنی 2- عبدالمجید حاجی مرادلو 3- حامد پاک نژاد 4- مرضیه ابولفتحی
     

 پایان نامه های ارشد و دکتری : (2 مورد)

تاثیر افزودن لاکتوباسیلوس رامنسوس (Lactobacillus rhamnosus) به آب مخازن پرورشی بر فلور میکروبی آب، بازماندگی و برخی شاخص¬های ایمنی در تخم چشم¬زده تا بچه ماهی قزل¬آلای رنگین¬کمان (Oncorhynchus mykiss)
Effect Of Lactobacillus Rhamnosus Administration In Cultivation Water Tanks On Water Bacterial Flora, Survival And Some Immune Parameters Of Rainbow Trout (oncorhynchus Mykiss) Hatched Egg To Fingerling
 دانشجو : معصومه ماچانلو
 مقطع : دکتری
1- عبدالمجید حاجی مرادلو (راهنمای اصلی) 2- علی حاجی بگلو (مشاور) 3- سید حسین حسینی فر (مشاور)
تاثیر سطوح مختلف هورمون رشد بر درصد تفریخ، بقا، برخی شاخص‌های رشد، پارامتر‌های ایمنی و خون‌شناسی تخم، آلوین و بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus mykiss) نفوذ پذیر شده با هیپوکلریت سدیم
Effect Of Different Levels Of Growth Hormone On Hatching Percentage, Survival Rate And Some Growth Indices, Immune And Haematological Parameters Of Egg, Alevin And Rainbow Trout Fry (oncorhynchus Mykiss) Permeable By Sodium Hypochlorite.
 دانشجو : زهره امیرپور
 مقطع : کارشناسی ارشد
1- علی حاجی بگلو (راهنمای اصلی) 2- محمد سوداگر (مشاور) 3- حامد پاک نژاد (مشاور) 4- محمد مازندرانی (داور داخلی) 5- عبدالمجید حاجی مرادلو (داور داخلی)
 سایر فعالیت های ترویجی و بین المللی و کارآفرینی : (4 مورد)

انتشارات-عضویت در هیات تحریریه/استانی / منطقه ای
 تاریخ (شمسی) : 1392
 1- عبدالمجید حاجی مرادلو
 دانشگاه گنبد کاووس
انتشارات-عضویت در هیات تحریریه/کشوری
 تاریخ (شمسی) : 1391
 1- عبدالمجید حاجی مرادلو
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
انتشارات-سردبیری/استانی / منطقه ای
 تاریخ (شمسی) : 1398
 1- عبدالمجید حاجی مرادلو
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
انتشارات-سردبیری/محلی
 تاریخ (شمسی) : 1398
 1- عبدالمجید حاجی مرادلو
 journals.msrt.ir

 سوابق اجرایی : 


 سوابق آموزشی : 
دانشجویان کارشناسي ارشد ناپيوسته

ردیف
نام و نام خانوادگی
عنوان پروپوزال
شماره ترم
1
محمدصفا اريس
2
2
مجيد راهيمي گلسفيدي
تاثير غلظت هاي مختلف نانوذرات اکسيد گرافن (Graphene oxide) بر عملکرد رشد و بافت شناسي کبد و روده در بچه ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)
14022
3
محمد ميرزايي
تاثير غلظت‌هاي مختلف عصاره هيدروالکلي مرزه (Satureja hortensis ) برعملکرد رشد و ايمني ذاتي موکوس پوست بچه ماهي قزل‌آلاي رنگين کمان(Oncorhynchus mykiss)
14012
4
عبدالرحمان مخمي
تاثير سطوح مختلف کولين کلرايد ير فلور ميکروبي روده، آنزيمهاي کبدي، برخي پارامترهاي ايمني، خونشناسي و رشد بچه ماهي قزلآالي رنگين کمان )mykiss Oncorhynchus)
14011
5
محمدامين جهازي
بررسي اثرات بکارگيري عصاره پلي¬فنولي شاه¬بلوط در جيره غذايي بر برخي شاخص¬هاي رشد و ايمني غيراختصاصي بچه¬ماهي انگشت قد کپور معمولي (Cyprinus carpio)
13971
6
سپيده غني
مقايسه برخي پارامترهاي سرم و موکوس (پروتئين کل، آلکالين فسفاتاز ،لايزوزيم و الگوي پروتئيني) ماهي کپور(Cyprinus carpio) در مواجهه با شوري
13971
7
مصطفي بيگي
تاثير سطوح مختلف ملاس چغندر بر برخي شاخص هاي ايمني موکوس و رشد و بقا در ماهي کپور معمولي(Cyprinus carpio)
13952
8
محسن زارع نصرآبادي
پايش روند رسيدگي جنسي ماهي سفيد(Rutilus frisii kutum) صيد شده در سواحل درياي خزر استان گلستان(ميانکاله)
13951
9
فاطمه عبداله نژاد
اثرات استفاده از پودر جلبک گراسيلاريا (Gracilaria gracilis) بر شاخص هاي رشد، ايمني غيراختصاصي سرم و الگوي پروتئيني موکوس در بچه ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio)
13951
10
جواد اله بيگي چم جنگلي
تاثير سطوح مختلف پودر پوست پرتقال بر عملکرد رشد و الگوي پروتئيني موکوس پوست ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio)
13942
1 2 3 4
دانشجویان دکتري تخصصي ناپيوسته

ردیف
نام و نام خانوادگی
عنوان پروپوزال
شماره ترم
1
ميثم سبزه
استفاده از پروبيوتيک تک سل و بيوفلاک (با منابع مختلف کربن) روي عملکرد رشد و تحريک ايمني ميگوي وانامي (پا سفيد غربي)، Litopenaeus vannamei (Boone, 1931)
14021
2
فاطمه کياپور
اثر هورمون تيروکسين بر رشد، بقاء و برخي شاخص¬هاي ايمني در تخم چشم¬زده، آلوين و بچه ¬ماهي قزل¬آلاي رنگين¬کمان (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1972)
14012
3
محمدسعيد فريدوني
تاثير عصاره هيدرو الکلي جلبک اسپيرولينا (Spirulina platensis) بر بهبود زخم هاي پوستي و شاخص هاي ايمني در ماهي قزل الاي رنگين کمان Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)
14011
4
پوريا حشمت زاد
ارزيابي عصاره آنزيمي حاصل از امعاءواحشاء ماهي بعنوان منبع پروتئازي در غذاي بچه ماهي نورس قزل آلاي رنگين کمان
14002
5
ويان ابراهيمي
مقايسه¬ اثر سطوح مختلف پودر جلبک قهوه¬اي (Sargassum angustifolium) و آلژينات سديم استخراج شده از آن در جيره بر عملکرد رشد، خون شناسي، ايمني موکوس و بيان ژن¬هاي مرتبط با ايمني (IL1- و TNF- ) در بچه¬ماهيان انگشت قد قزل¬آلاي رنگين¬کمان
14001
6
فاطمه کياپور
اثر هورمون تيروکسين بر رشد، بقاء و برخي شاخص¬هاي ايمني در تخم چشم¬زده، آلوين و بچه ¬ماهي قزل¬آلاي رنگين¬کمان (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1972)
14001
7
مهدي مهاجراسترآبادي
ارزيابي همه گيري بيماري سندروم لکه سفيد Whispovirus با مديريت تراکم مناسب پرورش ميگوي پا سفيد غربي Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) درسايت پرورش ميگوي گميشان، استان گلستان
13992
8
احمد محمدي يل سوئي
اثرات رژيم هاي غذاي حاوي روي (Zn) و ويتامين E بر برخي شاخص هاي خوني، رشد، نرخ متابوليسم ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio) در مواجهه با کمبود مزمن اکسيژن آب
13992
9
فاطمه حسيني پوردلاور
مطالعه برخي تغييرات فيزيولوژيک بچه ماهيان کلمه خزري (Rutilus caspicus) طي سازگاري با درجات مختلف شوري در شرايط آزمايشگاهي
13972
10
مهنا محمدي موحد
بررسي فعاليت ضد باکتريايي عصاره هاي مختلف 4 گونه خيار دريايي (Holothuridea) روي برخي باکتري هاي بيماريزاي ماهي
13971
1 2 3
پژوهشگر پسادکتری دروس ارائه شده : 

نیمسال 14002

1 - فيزيولوژي توليدمثل و رشد در آبزيان (شنبه 10:00 - 12:00 331 **)
2 - مديريت بهداشتي مزارع آبزيان (يکشنبه 10:00 - 12:00 321 **)

نیمسال 14001

3 - بهداشت و ايمني آبزيان (دوشنبه 13:00 - 15:00 314 **)
4 - بوم شناسي ميکروبي در اکوسيستم هاي آبي (يکشنبه 10:00 - 12:00 331 **)
5 - فيزيولوژي توليدمثل و رشد در آبزيان (سه شنبه 08:00 - 10:00 331 **)


 کتاب ها، مقالات و همایش ها : 
کتاب های ترجمه شده
ردیف
عنوان اصلی کتاب
عنوان فارسی کتاب
مترجمان
نویسندگان
سال انتشار
محل انتشار
1
زیست شناسی جانوری
عبدالمجید حاجی مرادلو
انتشارات دانشگاه پیام نور


کتاب های تالیف شده
موردی یافت نشد .


مجلات داخلی
ردیف
عنوان مقاله
نویسندگان
عنوان مجله
شماره
زبان
سال
صفحه مربوطه
1
پاسخهای ایمنی در ماهی با تاکید بر ایمنی در بیماریهای انگلی
عبدالمجید حاجی مرادلو
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی
far
بهار 1373
2
موارد غیر عادی خط جانبی در دو گونه از کپور ماهیان
عبدالمجید حاجی مرادلو
مجله آبزیان
far
شماره 5 ، 1373
3
بررسي شيوع Cystoopsis acipenseris در ماهيان خاوياري صيد شده از سواحل جنوب شرقي درياي خزر
عبدالمجيد حاجي مرادلو
مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي
far
زمستان 1380
4
مقايسه تجزيه و تحليل مرفولوژيك ماهيان خاوياري نورس قره برون و چالباش در سواحل جنوب شرقي درياي خزر
رسول قرباني نصر آبادي ، عبدالمجيد حاجي مرادلو
مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي
far
زمستان 1380
5
-عادات غذايي ماهيان خاوياري نورس قره برون و چالباش در سواحل جنئب شرقي درياي خزر
عبدالمچيد حاجي مرادلو ، اصغر عبدلي ، رسول قرباني
مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي
far
تابستان 1381
6
-برسي شيوع آلودگي انگلي پر ياخته اي ماهيان خاوياري نورس قره برون و چالباش در سواحل جنوب شرقي درياي خزر
عبدالمجيد حاجي مرادلو ، رسول قرباني
مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي
far
بهار 1382
7
-بررسي نقش زئوليت طبيعي در كاهش مسموميت با آمونياك در قزل آلاي رنگين كمان
محمد فرهنگي ، ابوالقاسم كمالي ، عبدالمجيد حاجي مرادلو
مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي
far
تابستان1382
8
-بررسي تاثير ميكروالمنتها روي ، نيكل ، كبالت ، منگنز ،آهن و مس بر سطح فعاليتهاي آنزيم آلفا –آميلاز ......
رضا قرباني ،الكساندر نيوالوني ، ابوالقاسم كمالي ، عبدالمجيد حاجي مرادلو ، محمد پور كاظمي
مجله پژوهش و سازندگي
far
پاييز و زمستان 1381
9
-بررسي تاثير برخي ميكروالمنت ها بر سطح فعاليتهاي آنزيمهاي پروتئوليتيك و فسفاتاز قليايي .......
رضا قرباني ، ، ابوالقاسم كمالي ، الكساندر نيوالوني، عبدالمجيد حاجي مرادلو ، محمد پور كاظمي
مجله علمي شيلات ايران
far
زمستان 1382
10
-بررسي وضعيت توليد مثلي مولدين تاسماهي ايراني در حوزه جنوب شرقي درياي خزر
ابراهيم حسيني نجد گرامي ، عبدالمجيد حاجي مرادلو ، ابوالقاسم كمالي ،عسكر كريم آبادي
مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي
far
زمستان 1383
1 2 3 4


مجلات خارجی
ردیف
عنوان مقاله
نویسندگان
عنوان مجله
شماره
زبان
سال
صفحه مربوطه
1
Compensatory growth in juvenile roach Rutilus caspicus: effect of starvation and re-feeding on growth and digestive surface area )
M. Abolfathi, A. Hajimoradloo, R. Ghorbani and A. Zamani
Journal of Fish Biology
eng
2012
2
Effects of gradual salinity increase on osmoregulation in Caspian roach Rutilus caspicus )
S. Malakpour Kolbadinezhad, A. Hajimoradloo, R. Ghorbani, H. Joshaghani and J. M. Wilson
Journal of Fish Biology
eng
2012
3
Effect of starvation and refeeding on digestive enzyme activities in juvenile roach, Rutilus rutilus caspicus Marzieh Abolfathi, Abdolmajid Hajimoradloo, Rasool Ghorbani, Abbas Zamani Comparative Biochemistry and Physiology, Part A 161 (2012) 166–173
Marzieh Abolfathi, Abdolmajid Hajimoradloo, Rasool Ghorbani, Abbas Zamani
Comparative Biochemistry and Physiology, Part A
161
eng
2012
166-173
4
Comparison of the effects of different methods of mammalian and salmon GnRHa administration on spawning performance in wild-caught female carp (Cyprinus carpio carpio) from the Caspian Sea
Arya Vazirzadeh, Bagher Mojazi Amiri, Saeed Yelghi, Abdolmajid Hajimoradloo, Mohammad Ali Nematollahi, Constantinos C. Mylonas
Aquaculture
320
eng
2011
123-128
5
Effect of willow herb, Epilobium hirsutum extract on growth performance, body composition, haematological parameters and Aeromonas hydrophila challenge on common carp, Cyprinus carpio
Somayeh Pakravan, Abdolmajid Hajimoradloo & Rasool Ghorbani
Aquaculture Research
eng
2011
6
Effect of Dietary Prebiotic Inulin on Growth Performance, Intestinal Microflora, Body Composition and Hematological Parameters of Juvenile Beluga, Huso huso (Linnaeus, 1758)
AKRAMI REZA ,HAJIMORADLOO ABDOLMAJID, MATINFAR ABBAS, ABEDIAN KINARI ABDOLMOHAMMAD ,volume 40,issue 6,2009
journal of world aquaculture society
volume 40,issue 6
eng
2009
7
Assessment of digestive enzymes activity during the fry development of the endangered Caspian brown trout Salmo caspius
A. Zamani*†, A. Hajimoradloo*, R. Madani‡ and M. Farhangi
Journal of Fish Biology
75
eng
(2009
932-937
8
Effects of emulsified versus saline administration of GnRHa on induction of ovulation in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss
Arya Vazirzadeh, Abdolmajid Hajimoradloo, Hamid Reza Esmaeili, Mostafa Akhlaghi
Aquaculture
280
eng
2008
267-269
9
Reproductive performance of Acipenser persicus females in hatcheries after being captured in the southeastern Caspian sea
Mojdeh Chellehmal Dezfuly Nejad, Abdolmajid hajimoradloo ,N.Makhdoomi
Journal of applied ichthyology, 2006
22(suppl.1)
eng
2006
10
Aflatoxicosis in juvenile Huso huso fed a contaminated diet
S.M.V.Farabi,M.Yousefian,A.Hajimoradloo .
Journal of applied ichthyology
22(suppl.1)
eng
2006
1 2


همایش های داخلی
موردی یافت نشد .


همایش های خارجی
موردی یافت نشد . طرح های تحقیقاتی و اختراعات : 
طرح های تحقیقاتی
موردی یافت نشد .


اختراعات یا ابتکارات ثبت شده
موردی یافت نشد .
 جوایز و بورس ها : 

موردی یافت نشد .