دانشکده : تولید گیاهی
 گروه آموزشی : علوم باغباني

 مرتبه علمی : دانشیار
 پست الکترونیک : sharifani@gau.ac.ir

 فایل رزومه (CV) : 
 آخرین مدرک تحصیلی : دكترا

 مدارک تحصیلی : 
1 - مقطع کارشناسی (دانشگاه مازندران-صنعتی اصفهان ، رشته کشاورزی عمومی ، کشور ایران ، 1365-1356)
2 - مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه تربیت مدرس ، رشته باغبانی ، کشور ایران ، 1365 تا 1369)
3 - مقطع دکتری (دانشگاه آدلاید ، رشته حرکت ژن با گرده ، کشور استرالیا ، 1375-1371)

 آشنایی با زبان های خارجی :  انگلیسی، عربی - فرانسه (در حال یادگیری)

 علایق پژوهشی : 
1 - شناسایی ژن های جدید و گزارشگر و مهندسی ژنتیک افزایش و خاموشی بیان ژن
2 - درک مکانیسم پیری در میوه ها و گل ها و سبزی
3 - گرده افشانی با باد
4 - درک نابسامانی های فیزیوۀوزیک میوه ها مقالات چاپ شده در نشریات : (3 مورد)

بررسی اثر گرده افشانی مصنوعی گرده اینتگریما بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه پسته رقم فندقی ) Pistachio vera L. ( در استان خراسان
Effects Of Artificial Pollination Of Integerrima Pollen On Some Quantitative And Qualitative Characteristics Of Pistachio Nuts Cv. ‘fandoghi’ (pistachio Vera L.) In Khorasan Province
 عنوان نشریه (فارسی) : مجله علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
 Journal Title : Journal of Horticultural Science
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1399
 نویسندگان : 1- حسن فرهادی 2- محمدمهدی شریفانی
بررسي اثر سطوح مختلف خشکي بر غلظت عناصر معدني کممصرف و پرمصرف پايه ها و هيبريدهاي بين گونه اي جنس پسته (.L vera Pistacia (
Investigating The Effect Of Different Drought Levels On The Concentration Of Lowconsumption And High-consumption Mineral Elements Of Pistachio Rootstocks And Interstitial Hybrids Of Pistachio (pistacia Vera L.)
 عنوان نشریه (فارسی) : مجله علوم و فناوري پسته،
 Journal Title : pistachio Science and Technology
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1399
 نویسندگان : 1- حسن فرهادی 2- محمدمهدی شریفانی 3- مهدی علی زاده 4- حسین حکم آبادی 5- ساسان علی نیایی فرد
رزیابی برخی صفات رویشی و فیزیولوژیکی دانهالهای پسته گونه اهلی در تلاقیهای کنترل شده با دانه گرده گونه اینتگریما به منظور دسترسی به ژنوتیپهای متحمل به خشکی
Evaluation Of Some Vegetative And Physiological Traits Of Domestic Pistachio Seedlings In Controlled Crosses With Integerrima Pollen Grains In Order To Access Drought Tolerant Genotypes
 عنوان نشریه (فارسی) : نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي)
 Journal Title : Journal of Horticultural Science
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1399
 نویسندگان : 1- حسن فرهادی 2- محمدمهدی شریفانی 3- مهدی علی زاده 4- حسین حکم آبادی 5- ساسان علی نیایی فرد
 پایان نامه های ارشد و دکتری : (7 مورد)

خصوصیات فیزیولوژیکی و ژنتیکی تحمل به خشکی در برخی گونه¬های گلابی (Pyrus spp.)
Physiological And Genetic Characteristics Of Drought Tolerance In Some Pear Species (pyrus Spp.)
 دانشجو : لاوین بابایی
 مقطع : دکتری
1- محمدمهدی شریفانی (راهنمای اصلی) 2- رضا درویش زاده (مشاور) 3- ناصر عباسپور (مشاور) 4- مهشید هناره (مشاور)
بررسی شاخص¬های فیزیولوژیک تحمل به خشکی در نتاج¬ حاصل از تلاقی ارقام پسته (Pistacia vera L.) با دانه گرده گونه اینتگریما (P.integerrima Stewart.)
Investigation Of Drought Tolerance Indices In Pro-genies Of Cross Of (pistacia Vera L.) With Pollen Grain Of Integerrima Species (p.integerrima Stewart.)
 دانشجو : حسن فرهادی
 مقطع : دکتری
1- محمدمهدی شریفانی (راهنمای اصلی) 2- مهدی علی زاده (مشاور) 3- حسین حکم ابادی (مشاور) 4- ساسان علی نیایی فرد (مشاور)
مطالعه تنوع در خصوصیات میوه و برگ برخی از نمونه های وحشی و اهلی انار در ایران
Investigation Of Diversity In Some Iranian Wild And Cultivated Pomegranates Based On Their Leaf And Fruit Traits
 دانشجو : فضل ربی عزیزی
 مقطع : کارشناسی ارشد
1- محمدمهدی شریفانی (راهنمای اصلی) 2- مهدی علی زاده (مشاور) 3- مهدی وظیفه شناس (مشاور) 4- صادق اتشی (مشاور)
مقایسه صفات مرفولوژیک و خواص بیوشیمیایی روغن زیتون¬های قدیمی و زیتون های جدید
Comparison Among Ancient And Cultivating Samples Of Olives Using Morphorogical And Oil Analysis Traits
 دانشجو : نسیمه خاندوزی
 مقطع : کارشناسی ارشد
1- محمدمهدی شریفانی (راهنمای اصلی) 2- علی باقریان (مشاور) 3- صادق آتشی (مشاور)
مطالعه ساختاری بالا دست ژن کاندیدای آنتوسیانین سیب گوشت قرمز در مقایسه با سایر ارقام سیب
Evaluation Of Qualitative And Quantitative Traits Of Iranian Red And White Flesh Apples And Studying Upstream Gene Of Myb10
 دانشجو : میترا جباری
 مقطع : کارشناسی ارشد
1- محمدمهدی شریفانی (راهنمای اصلی) 2- احد یامچی (مشاور)
     


 سوابق اجرایی : 


 سوابق آموزشی : 
دانشجویان کارشناسي ارشد ناپيوسته

ردیف
نام و نام خانوادگی
عنوان پروپوزال
شماره ترم
1
مبين ملکي
تاثير چاي سبز و امينو واينيل گلايسين بر کنترل قهوه اي شدن سيب رقم گراني اسميت در پس از برداشت و دوره انبارداري
13992
2
سارا بهنودي
تأثير کورکومين بر ماندگاري و پايداري اکسايشي روغن زيتون رقم کرونايکي در طي مدت نگهداري
13991
3
فضل ربي عزيزي
مطالعه تنوع در خصوصيات ميوه و برگ برخي از نمونه¬هاي وحشي و اهلي انار در ايران
13991
4
فاطمه صادقيان
مقايسه تاثير کودهاي زيستي، دامي و شيميايي بر کيفيت و کميت شليل ديررس رقم کيوتا
13982
5
ابوالحسن فراهي
ارزيابي تاثير چند ترکيب تجاري ضد تنش و محرک رشد بر کاهش تلفات قلمه هاي ريشه دار زيتون در مرحله انتقال به خاک.
13951
6
نسيمه خاندوزي گناره
مقايسه زيتون هاي قديمي با زيتون هاي جديد براي صفات مرفولوژيک و خواص بيوشيميايي روغن
13951
7
محسن ميرزاشرفي
فيجوا
13942
8
خديجه حاتمي نسب
ارزيابي بسترهاي مختلف به همراه چند ترکيب تجاري (سيلامول، عصاره جلبک و جيبرلين) در رشد و فيزيولوژي دانهال¬هاي پسته اهلي و وحشي
13941
9
محمد قاسمي کبريا
بررسي خصوصيات فيزيکي و مکانيکي دو رقم سيب برداشت شده از دو منطقه ساري و دماوند در دو مرحله برداشت و انبارداري
13941
10
محمد اسماعيلي
ديناميک حرکت گرده و ارتباط آن با باروري در يک باغ پسته
13941
1 2
دانشجویان دکتري تخصصي ناپيوسته

ردیف
نام و نام خانوادگی
عنوان پروپوزال
شماره ترم
1
علي نيکپور شريف اباد
بررسي تنوع ژنتيکي ژنوتيپ¬هاي مسن درختان بذري پسته شهرستان اردکان
13992
2
علي صالحي ساردويي
بررسي بيان ژن¬هاي کانديد مرتبط به سرما و شاخصهاي فيزيولوژيک در چند پايه پيوندي مرکبات در مواجه با دماي پايين
13991
3
فاطمه احمدي
اثر پايه بر انتقال، ذخيره و بيان ژن هاي تجمع کننده قند در پرتقال تامسون ناول
13983
4
حسن فرهادي
بررسي شاخص هاي فيزيولوژيک تحمل به خشکي در نتاج حاصل از تلاقي ارقام پسته با دانه گرده گونه اينتگريما
13971
5
لاوين بابايي
بررسي مشخصات فيزيولوزيكي و زنتيكي مقاومت به خشكي در برخي ارقام و زنوتيب هاي گلابي
13962
پژوهشگر پسادکتری دروس ارائه شده : 

نیمسال 14002

1 - عمليات درختان ميوه ((سيفي) يکشنبه 10:00 - 12:00 **)
2 - مباحث نوين در اصلاح و بيوتکنولوژي درختان ميوه ((شريفاني) دوشنبه 13:00 - 15:00 119 **)
3 - مهندسي ژنتيک تکميلي ((شريفاني) سه شنبه 13:00 - 15:00 119 **)
4 - ميوه هاي معتدله ((شريفاني) سه شنبه 08:00 - 10:00 111 ** (عليزاده) چهارشنبه 08:00 - 10:00 111 **)
5 - کارورزي 2 ()

نیمسال 14001

6 - بيوانفورماتيک ((شريفاني) دوشنبه 13:00 - 15:00 111 **)
7 - بيوتکنولوژي در علوم باغباني ((شريفاني) سه شنبه 08:00 - 10:00 116 **)
8 - فيزيولوژي پس از برداشت تکميلي ((وارسته) چهارشنبه 08:00 - 10:00 **)
9 - فيزيولوژي درختان ميوه ((عليزاده) دوشنبه 15:00 - 17:00 119 **)
10 - فيزيولوژي گلدهي ((عليزاده) دوشنبه 13:00 - 15:00 107 **)
11 - فيزيولوژي و فناوري پس از برداشت (شنبه 15:00 - 17:00 105 ** يکشنبه 08:00 - 10:00 ** چهارشنبه 15:00 - 17:00 **)


 کتاب ها، مقالات و همایش ها : 
کتاب های ترجمه شده
موردی یافت نشد .


کتاب های تالیف شده
ردیف
عنوان کتاب
مولف
سال انتشار
محل انتشار
1
درختان میوه مناطق گرمسیری
مهدی شریفانی
1389
تهران


مجلات داخلی
موردی یافت نشد .


مجلات خارجی
موردی یافت نشد .


همایش های داخلی
موردی یافت نشد .


همایش های خارجی
موردی یافت نشد . طرح های تحقیقاتی و اختراعات : 
طرح های تحقیقاتی
موردی یافت نشد .


اختراعات یا ابتکارات ثبت شده
موردی یافت نشد .
 جوایز و بورس ها : 

موردی یافت نشد .