دانشکده : شیلات و محیط زیست
 گروه آموزشی : تکثير و پرورش آبزيان

 مرتبه علمی : استاد
 پست الکترونیک : imanpoor@gau.ac.ir

 فایل رزومه (CV) : 
 آخرین مدرک تحصیلی : دكترا

 مدارک تحصیلی : 

 آشنایی با زبان های خارجی : 

 علایق پژوهشی :  مقالات چاپ شده در نشریات : (24 مورد)

اثرات بهکارگیري پروبیوتیک Lactobacillus caseiدر جیره بر بیان ژنهاي ایمنی، رشد، آنتیاکسیدانی، تولیدمثلی در ماهی گورخري )(Danio rer
Effects Of Dietary Lactobacillus Casei On The Immune, Growth, Antioxidant, And Reproductive Performances In Male Zebrafish (danio Rerio)
 عنوان نشریه (فارسی) :
 Journal Title : Aquaculture Reports
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1401
 نویسندگان : 1- رقیه صفری 2- محمدرضا ایمان پور 3- سید حسین حسینی فر 4- Mehwish Faheem 5- مریم دادار 6- Hien Van Doan
مقایسه عملکرد تولیدمثلی و رشد نتایج حاصل از مولدین ماهی کپور معمولی ( )Cyprinus carpioوارداتی (نسل )f1و پرورشی متداول
Comparison Of Reproductive Condition And Growth Performance Of Introduced (first Generation) And Native Common Carp (cyprinus Carpio) Breeders
 عنوان نشریه (فارسی) : بهره برداری و پرورش آبزیان
 Journal Title :
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1401
 نویسندگان : 1- عبدالوهاب علیجانزاده 2- محمدرضا ایمان پور 3- محمد مازندرانی 4- رقیه صفری
اثرات به¬کارگیری ماکروجلبک سبز (Entromorpha intestinalis) بر عملکرد رشد، پارامترهای ایمنی سرم و موکوس، بیان ژن¬های مرتبط با رشد (GH و IGF-1)، ایمنی (IL-1β وLyz ) و آنتی اکسیدان ( Catو SOD) در ماهی زبرا گورخری (Danio rerio)
Effect Of Dietary Administration Of Green Macroalgae (ulva Intestinalis) On Mucosal And Systemic Immune Parameters, Antioxidant Defence, And Related Gene Expression In Zebrafish (danio Rerio)
 عنوان نشریه (فارسی) :
 Journal Title : Aquaculture Nutrition
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1401
 نویسندگان : 1- الهه روحانی 2- رقیه صفری 3- محمدرضا ایمان پور 4- سید حسین حسینی فر 5- Metin Yazici 6- Ehab El-Haroun
اثرات پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی لاکتیکی و مولتی آنزیم ناتوزیم بر شاخص¬های رشد، ایمنی سرم و موکوس و بیان ژن¬های هورمون رشد (GH) و فاکتور رشد شبه انسولینی (IGFӀ) در بچه فیل ماهی (Huso huso)
Combined Effects Of Pediococcus Acidi Lactici And Natuzyme On Growth Performance, Hematology And Immunity Indices In Juvenile Beluga (huso Huso)
 عنوان نشریه (فارسی) :
 Journal Title : Aquaculture Reports
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1401
 نویسندگان : 1- مریم موسوی 2- شقایق حسن پور 3- رقیه صفری 4- محمدرضا ایمان پور 5- Joaquim Guti´errez
اثرات مولتی آنزیمی و بتائین بر عملکرد رشد، پارامترهای هماتو-ایمونولوژیک ترکیب بدن و بیان ژن‌های مرتبط با رشد در Beluga (huso Huso)
The Effects Of Multi-enzyme And Betaine On Growth Performance, Body Composition Haemato-immunological Parameters And Expression Of Growth-related Genes In Beluga (huso Huso)
 عنوان نشریه (فارسی) :
 Journal Title : Aquaculture
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1400
 نویسندگان : 1- رقیه صفری 2- سید حسین حسینی فر 3- محمدرضا ایمان پور 4- علی حاجی بگلو 5- حبیب سنچولی 6- محمد همایونی 7- MOHAMAD SIDIKK
     

 مقالات ارائه شده در همایش ها : (1 مورد)

اثر لاکتوباسیوس کازیی بر بیان ژنهای تولید مثلی در ماهی زبرا
Effect Of Dietary Administration Of Lactobacillus Casei On Reproduction Related Genes Expression (vitellogenin, Cyp19a And Estrogen Receptor) In Female Zebrafish (danio Rerio)
عنوان همایش(فارسی) : THE 6TH ICFAR 2022
 تاریخ ارائه (شمسی) : 1401
 نویسندگان : 1- اکرم سدنی 2- رقیه صفری 3- محمدرضا ایمان پور 4- علی جافر نوده
 سایر فعالیت های ترویجی و بین المللی و کارآفرینی : (2 مورد)

شرکت در همایش های بین المللی-شرکت در همایش های بین المللی داخلی/پوستری
 تاریخ (شمسی) : 1401
 1- اکرم اسدی 2- رقیه صفری 3- محمدرضا ایمان پور 4- علی جافر 5- سید حسین حسینی فر 6- مینا رهبر 7- حامد ازادی
 انحمن علوم ابزی پروری و دانشگاه علوم کشاورزی
شرکت در همایش های بین المللی-شرکت در همایش های بین المللی داخلی/شفاهی
 تاریخ (شمسی) : 1401
 1- اکرم سدنی 2- رقیه صفری 3- محمدرضا ایمان پور 4- علی جافر
 انحمن علوم ابزی پروری و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 سوابق اجرایی : 


 سوابق آموزشی : 
دانشجویان کارشناسي ارشد ناپيوسته

ردیف
نام و نام خانوادگی
عنوان پروپوزال
شماره ترم
1
سيده زهرا سادات
اثر پروبيوتيک ساکارومايسيس سرويزيه(Saccharomyces cerevisiae) بر شاخص هاي رشد، بيان ژن هاي مرتبط با رشد (GH and IGF1 )، فاکتورهاي خوني، بازماندگي و مقاومت به شوري در بچه ماهي کوي (Cyprinus carpio L)
14021
2
احسان فخري پور
بررسي کارايي هواده در افزايش توليد در واحد سطح و کيفيت آب با تاکيد بر دو گونه کپور معمولي و علفخوار در استخرهاي دو منظوره
14001
3
الهه روحاني
اثرات به¬کارگيري ماکروجلبک سبز (Entromorpha intestinalis) بر عملکرد رشد، پارامترهاي ايمني سرم و موکوس، بيان ژن¬هاي مرتبط با رشد (GH و IGF-1)، ايمني (IL-1? وLyz ) و آنتي اکسيدان ( Catو SOD) در ماهي زبرا گورخري (Danio rerio)
13992
4
عبدالوهاب عليجان زاده
مقايسه عملکرد توليد مثلي و رشد نتايج حاصل از مولدين ماهي کپور معمولي وارداتي(نسل اول) و پرورشي متداول
13992
5
محمدحسين هجرتي
اثرات سطوح مختلف پودر بذر رازيانه بر شاخص‌هاي رشد، توليدمثلي و بافت‌شناسي تخمدان در جنس ماده ماهي سيکليده مپانگا (Pseudotropheus elongatus Mpanga)
13991
6
مهسا جعفرقلي
اثرات جايگزيني پودر کرم خوراکي(Tenebrio molitor) با پودر ماهي در جيره غذايي روي متغيرهاي رشد و ايمني موکوسي در ماهي اسکار(Astronotus ocellatus).
13971
7
بهاره شکوهيان قهفرخي
اثرات غلظت هاي تحت کشنده سولفات مس بر بيان ژن هاي مرتبط با رشد اووسيت (ويتلوژنين، گيرنده استروژن آلفا و فعاليت آروماتازيCYP19a) در جنس ماده ماهي گور خري(Danio rerio)
13971
8
بهمن ايري
اثرات به کارگيري سطوح مختلف نمک کلريد سديم بر کاهش استرس در طي حمل و نقل بچه ماهي کپور دريايي(Cyprinus carpio)
13962
9
اکرم سدني
اثرات به کارگيري پروبيوتيک لاکتوباسيلوس کازئي در جيره بر بيان ژن هاي توليدمثلي (ويتلوژنين و گيرنده استروژن) در جنس ماده ماهي گورخري (Danio rerio)
13952
10
رضا گودرزي
تاثير عصاره الکلي برگ گياه کاسني معمولي (Cichorium intybus L.) بر عملکرد رشد، برخي از شاخص هاي ايمني غير اختصاصي سرم، ايمني موکوس و الگوي پروتئيني موکوس کپور معمولي (Cyprinus carpio)
13952
1 2 3 4 5
دانشجویان دکتري تخصصي ناپيوسته

ردیف
نام و نام خانوادگی
عنوان پروپوزال
شماره ترم
1
فرحناز کاکاوند
اثرات تغذيه اي پلي فنل گياه پيچک (Hedera helix) بر دفاع پاداکسندگي و عملکرد توليدمثلي ماهي گورخري (Danio rerio)
14012
2
فاطمه مقدس
اثر سطوح مختلف کرم خوراکي ميل ورم (Tenebrio molitor) در جيره ي غذايي بر شاخص هاي رشد، بيان ژن هاي مرتبط با رشد(GH و IGF-1) ، شاخص هاي اسپرم شناختي و هورمون هاي جنسي در جنس نر ماهي قرمز (Carassius auratus)
14012
3
محمدمهدي رضائي
بررسي کارائي‌ استخرهاي دو منظوره پرورش ماهي قزل آلاي رنگين کمان و تاثير مکانيزاسيون بر آن در منطقه غرب استان اصفهان
14001
4
طاهره دارنهال
اثرات به کارگيري پکتين و مولتي آنزيم ناتوزيم بر عملکرد رشد، بيان ژن هاي مرتبط با رشد (GH و IGF-1) و ايمني (IL1-? و Lyz )، پارامترهاي ايمني سرم و موکوس در بچه ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio)
14001
5
عباس براري
اثر نسبت هاي مختلف کربن به نيتروژن بر شاخص هاي رشد،ترکيبات لاشه و پارامترهاي خون شناسي و بيوشيميايي خون کپورماهيان پرورشي.
13991
6
اسماعيل جباري
اثرات استفاده منفرد و توام پکتين و لاکتوباسيلوس پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) در جيره بر شاخص‌هاي رشد، پارامترهاي خون شناسي و بيوشيميايي سرم خون، بيان ژن‌هاي مرتبط با رشد (GH وIGF-I) و بافت¬شناسي روده در بچه فيل¬ماهيان پرورشي (Huso huso)
13972
7
محمدتقي فرهادي
ظرفيت هاي ژرورش ماهيان خاوياري در اراضي تحت تابعه شركت كشاورزي دامژروري ران
13962
8
ناصر شهرکي
اثرعصاره زنجبيل بررشد,آنزيم هاي گوارشي وفعاليت آنتي اكسيداني ميگوي وانامي
13962
9
زهرا روحي
اثر جيره حاوي اسيد سيتريک و آب ليموترش (Citrus limon) بر عملکرد رشد، بيان ژن هاي مرتبط با رشد (GH و IGF I) و ايمني (LyZ و IL-1) و برخي پارامترهاي ايمني سرم و موکوس در کپور معمولي
13952
10
محمدحسين ناصري
اثرات 17 آلفا اتينيل استراديول و نانوذرات اکسيد روي بر شاخص هاي رشد، کيفيت گنادي، توليدمثل و توسعه جنيني دلقک ماهي کلارکي
13951
1 2 3
پژوهشگر پسادکتری دروس ارائه شده : 

نیمسال 14002

1 - تکثير و پرورش تکميلي ماهي (يکشنبه 08:00 - 10:00 321 **)
2 - تکثير وپرورش آبزيان آب شيرين (سه شنبه 13:00 - 15:00 221 ** سه شنبه (عملي) 15:00 - 17:00 **)
3 - فيزيولوژي آبزيان (دوشنبه 13:00 - 15:00 324 **)
4 - فيزيولوژي جانوري ((ايمان پور) يکشنبه 10:00 - 12:00 317 **)

نیمسال 14001

5 - تکثير و پرورش پيشرفته ماهيان دريايي (دوشنبه 08:00 - 10:00 331 **)
6 - فيزيولوژي آبزيان (يکشنبه 08:00 - 10:00 324 **)


 کتاب ها، مقالات و همایش ها : 
کتاب های ترجمه شده
موردی یافت نشد .


کتاب های تالیف شده
موردی یافت نشد .


مجلات داخلی
موردی یافت نشد .


مجلات خارجی
موردی یافت نشد .


همایش های داخلی
موردی یافت نشد .


همایش های خارجی
موردی یافت نشد . طرح های تحقیقاتی و اختراعات : 
طرح های تحقیقاتی
موردی یافت نشد .


اختراعات یا ابتکارات ثبت شده
موردی یافت نشد .
 جوایز و بورس ها : 

موردی یافت نشد .