تقویم آموزشی

04 بهمن 1402

پایان امتحانات

23 دی 1402

شروع امتحانات

20 دی 1402

پایان کلاس ها

08 مهر 1402

حذف و اضافه از تاریخ 1402/07/08 تا 1402/07/10

01 مهر 1402

شروع کلاس ها

29 شهریور 1402

انتخاب واحد با تاخیر از تاریخ 1402/06/29 تا 1402/06/31

28 شهریور 1402

انتخاب واحد دانشجویان ورودی 1401

27 شهریور 1402

انتخاب واحد دانشجویان ورودی 1400

26 شهریور 1402

انتخاب واحد دانشجویان ورودی 99 و ماقبل