توسط پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد؛ بررسی تأثیر پایداری بخش کشاورزی بر رفاه خانوارهای ایران


 محققان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان طی پژوهشی که با استفاده از آمار و اطلاعات سری زمانی انجام شد به ارزیابی تأثیر پایداری بخش کشاورزی بر رفاه خانوارهای ایران پرداختند.

 در این پژوهش میزان روند پایداری اقتصادی بخش کشاورزی با استفاده از روش توصیفی و همچنین میزان تاثیر پایداری بخش کشاورزی بر رفاه خانوارهای ایران با استفاده از روش تحلیل آماری در اقتصادسنجی طی دوره‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۴ تعیین شد.

 نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد از بین شاخص‌های اقتصادی بخش کشاورزی، شاخص سرانه اراضی کشت شده، باعث افزایش پایداری نمی‌شوند.

 دیگر نتایج بدست آمده بیانگر این بود که نرخ مشارکت اقتصادی و بازده آب، دارای اثرات منفی بر رفاه خانوارهای روستایی بوده ولی بازده کود، ارزش افزوده بخش کشاورزی و نسبت درآمد روستایی به شهری نیز اثرات مثبتی بر رفاه این خانوارها دارد.

 همچنین با توجه به نتایج به دست آمده از تفاوت درآمد بر هزینه خانوار روستایی، دولت می‌تواند با اتخاذ تدابیر حمایتی در کم کردن فاصله درآمدی خانوارهای روستایی و شهری و افزایش رفاه خانوارهای روستایی اثر گذار باشد.

 گفتنی است: این پژوهش در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارزیابی تأثیر پایداری اقتصادی بخش کشاورزی بر رفاه خانوارهای ایران» توسط مهری قوامی، دانش‌آموخته رشته اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه با راهنمایی دکتر فرشید اشراقی و مشاوره دکتر اعظم رضایی و دکتر علی کرامت‌زاده انجام شد.

 تاریخ ارسال رویداد :   04 اردیبهشت 1401 - 09:25
 تعداد بازدید :   140
 مکان برگزاری :   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان