اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویی در خصوص انواع وام ها در نیمسال اول سال تحصیلی۴۰۰ -۱۳۹۹


صندوق رفاه دانشجویان باتوجه به تغییرات کلی شرایط دریافت وام دانشجویان در خصوص انواع وام ها در نیمسال اول سال تحصیلی۴۰۰ -۱۳۹۹ اطلاعیه ای را صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: پرتال دانشجویان صندوق رفاه از تاریخ پانزدهم مهرماه ۱۳۹۹ جهت درخواست انواع وام فعال شده است ولی بدلیل تغییر کلی در دستورالعمل وامهای دانشجویی تا ارسال دستورالعمل قطعی از صندوق رفاه دانشجویان باید مواردی را رعایت کنند.

دانشجویان گرامی می توانند جهت مطالعه موارد اشاره شده در این اطلاعیه و شرایط دریافت انواع وام های دانشجویی به نشانی الکترونیکی https://boostan.gau.ac.ir/ مراجعه نمایند. تاریخ برگزاری اطلاعیه : 25 / 8 / 1399
 ارسال کننده :   مدیر سیستم