اطلاعیه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در خصوص زمانبندی مصاحبه آزمون استخدامی ۱۴۰۰


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اطلاعیه‌ای را در خصوص زمان‌بندی مصاحبه رشته‌های شغلی آزمون استخدامی صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: در راستای اجرای مصاحبه آزمون استخدام پیمانی سال ۱۴۰۰، برنامه زمان‌بندی مصاحبه رشته‌های شغلی آزمون استخدامی به شرح زیر ‌می‌باشد.

 رشته شغلی

واحد مصاحبه کننده

تعداد
 مصاحبه شوندگان
 (تعداد نفرات) با ذکر نوع سهمیه

تاریخ مصاحبه

روز مصاحبه

ساعت مصاحبه

جمع کل
  (تعداد نفرات)

حسابدار

معاونت اداری، مالی و توسعه منابع

آزاد (۳ نفر)

۱۴۰۰/۷/۲۸

چهارشنبه

   ۹ لغایت ۱۰/۳۰

۳نفر

کارشناس برنامه ریزی - برنامه وبودجه

معاونت اداری، مالی و توسعه منابع

آزاد (۳ نفر)

۱۴۰۰/۷/۲۸

چهارشنبه

  ۱۰/۳۰  لغایت ۱۲

۳نفر

کارشناس برنامه ریزی - امور دانشجویی

معاونت اداری، مالی و توسعه منابع

     ایثارگر ۲۵% 

       ( ۲ نفر)

۱۴۰۰/۷/۲۸

چهارشنبه

  ۱۳لغایت ۱۴

۲نفر

کارشناس فناوری اطلاعات

معاونت اداری، مالی و توسعه منابع

آزاد (۳ نفر)

۱۴۰۰/۷/۲۸

چهارشنبه

  ۱۴لغایت ۱۵/۳۰

۳نفر

کارشناس آزمایشگاه - علوم باغبانی

معاونت اداری، مالی و توسعه منابع

آزاد (۳ نفر)

۱۴۰۰/۸/۴

سه شنبه

۸/۳۰ لغایت ۱۰

۳نفر

کارشناس آزمایشگاه - گیاهپزشکی

معاونت اداری، مالی و توسعه منابع

آزاد (۳ نفر)

۱۴۰۰/۸/۴

سه شنبه

  ۱۰لغایت ۱۲

۳نفر

کارشناس آزمایشگاه - زنتیک اصلاح دام وطیور

معاونت اداری، مالی و توسعه منابع

آزاد (۳ نفر)

۱۴۰۰/۸/۴

سه شنبه

  ۱۳لغایت ۱۴/۳۰

۳نفر

کارشناس آزمایشگاه مرکزی - شیمی تجزیه

معاونت اداری، مالی و توسعه منابع

آزاد (۳ نفر)

۱۴۰۰/۸/۴

سه شنبه

  ۱۴/۳۰ لغایت ۱۶

۳نفر

کارشناس آزمایشگاه - اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه

معاونت اداری، مالی و توسعه منابع

آزاد (۳ نفر)

۱۴۰۰/۸/۵

چهارشنبه

۸/۳۰ لغایت ۱۰

۳نفر

کارشناس آزمایشگاه - صنایع غذایی

معاونت اداری، مالی و توسعه منابع

آزاد (۳ نفر)

۱۴۰۰/۸/۵

چهارشنبه

  ۱۰لغایت ۱۲

۳نفر

کارشناس آزمایشگاه - مرتع

معاونت اداری، مالی و توسعه منابع

آزاد (۳ نفر)

۱۴۰۰/۸/۵

چهارشنبه

  ۱۳لغایت۱۴/۳۰

۳نفر

 

گفتنی است: مصاحبه پذیرفته‌شدگان به صورت حضوری بوده و افراد می‌بایست براساس تاریخ و ساعت تعیین شده به آدرس استان گلستان، شهر گرگان، میدان بسیج، پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی مراجعه نمایند. تاریخ برگزاری اطلاعیه : 28 / 07 / 1400
 ارسال کننده :   روابط عمومی