تقویم آموزشی نيمسال اول 1401 - 1400


 

تاريخ

عنوان

ترم

رديف

1400/11/16

انتخاب واحد دانشجویان ورودی 97 و ماقبل

نيمسال دوم 1401 - 1400

1

1400/11/17

انتخاب واحد دانشجویان ورودی 98

نيمسال دوم 1401 - 1400

2

1400/11/18

انتخاب واحد دانشجویان ورودی 99

نيمسال دوم 1401 - 1400

3

1400/11/19

انتخاب واحد دانشجویان ورودی 1400

نيمسال دوم 1401 - 1400

4

1400/11/20, 21, 22

انتخاب واحد با تاخیر

نيمسال دوم 1401 - 1400

5

1400/11/23

شروع کلاس ها

نيمسال دوم 1401 - 1400

6

1400/12/02, 1

حذف و اضافه

نيمسال دوم 1401 - 1400

7

1401/03/03

آخرین مهلت حذف تکدرس

نيمسال دوم 1401 - 1400

8

1401/03/25

پایان کلاس ها

نيمسال دوم 1401 - 1400

9

1401/03/28

شروع امتحانات

نيمسال دوم 1401 - 1400

10

1401/04/08

پایان امتحانات

نيمسال دوم 1401 - 1400

11  تاریخ آخرین بروزرسانی : 28 فروردین 1401 - 10:29