تقویم آموزشی نيمسال دوم 1400 - 1399


 

تاريخ

عنوان

ترم

رديف

1399/11/25

انتخاب واحد دانشجویان ورودی 96 و ماقبل

نيمسال دوم 1400 - 1399

1

1399/11/26

انتخاب واحد دانشجویان ورودی 97

نيمسال دوم 1400 - 1399

2

1399/11/27

انتخاب واحد دانشجویان ورودی 98

نيمسال دوم 1400 - 1399

3

1399/12/05 

انتخاب واحد دانشجویان ورودی 99

نيمسال دوم 1400 - 1399

4

1399/12/06 , 7, 8

انتخاب واحد با تاخیر

نيمسال دوم 1400 - 1399

5

1399/12/09

شروع کلاس ها

نيمسال دوم 1400 1399

6

1399/12/19, 18,17

حذف و اضافه

نيمسال دوم 1400 1399

7

1400/03/10

آخرین مهلت حذف تکدرس

نيمسال دوم 1400 1399

8

1400/04/09

پایان کلاس ها

نيمسال دوم 1400 1399

9

1400/04/12

شروع امتحانات

نيمسال دوم 1400 1399

10

1400/04/23

پایان امتحانات

نيمسال دوم 1400 1399

11  تاریخ آخرین بروزرسانی : 25 اردیبهشت 1400 - 12:16