معرفی مدیر


سرپرست مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

دکتر مهدی ذاکری نیا

عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه

تلفن: 32251704-017         داخلی 290

فکس : 32225072-017

پست الکترونیکی : mzakerinia@gau.ac.ir

                                                                                                                                   

وظايف و اختيارات مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه:

۱.       نظارت و ارزيابي مستمر بر کیفیت دانشگاه و تعيين ميزان تحقق اهداف در ابعاد آموزشي، پژوهشي، فناوري، فرهنگي و اجتماعي، دانشجويي و اداری مالی و پشتیبانی

۲.      هدایت و مشارکت فعالانه در ارزیابی راهبردی و تدوین سند جامع دانشگاه

۳.      نظارت و ارزیابی برنامه‌ های راهبردی و عملیاتی دانشگاه و پایش مستمر و نظام‌مند میزان پیشرفت و تحقق برنامه‌ ها

۴.      تشكيل كارگروه های تخصصي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت با هماهنگي ریيس دانشگاه

۵.      نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا، آئين نامه ها و دستوالعمل ها در تمام حوزه های فعاليت دانشگاه

۶.      مدیریت امور ارزيابي دروني واحدها و گروه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه

۷.      پي گيري و تحقق اقدامات ناشي از ارزيابي هاي دروني و بيروني دانشگاه به منظور تدوین برنامه های بهبود کیفیت عملكرد معاونت ها، واحدها و گروه های كاري دانشگاه

۸.      فراهم نمودن بستر مناسب برای ارزيابي بيروني توسط نهادهاي تخصصي دولتي و غيردولتي

۹.      ارزیابی و ارائۀ گزارش عملکرد واحدهای سازمانی (مؤسسه) دانشگاه شامل معاونت ها، دفتر ارتباط با صنعت، دانشکده ها، گروه های آموزشی و پژوهشي، شوراها و کمیته‌های تخصصی (در ابعاد آموزشی، پژوهش و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی، زیرساختی و اداری و مالی)

۱۰.  ارزیابی عملکرد مدیران، اعضای دانشگاه (اعم از هیأت علمی و غیر هیأت‌علمی) و واحدهاي فناور

۱۱.  دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و دسترسی به کلیه‌ اسناد و مدارک مورد نیاز به منظور نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر

۱۲.  همکاری و هماهنگي لازم براي انجام ارزيابي توسط مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هيأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان

۱۳.  پی‌گیری اقدامات و برنامه های بهبود کیفیت واحدها و گروه های دانشگاه براساس گزارش های نظارت و ارزیابی‌

۱۴.  دريافت و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات دانشگاه به منظور سنجش ميزان دستيابي به اهداف مورد نظر ماده ۲ آیین نامه نظارت (۲۲/۰۵/۱۳۹۶) و ارسال گزارش عملكرد در پايان هر نيمسال تحصيلي به دبيرخانه شوراي نظارت و ارزيابي وزارت

۱۵.  تهیه پیوست ارزیابی برای تمامی طرح ها و برنامه های دانشگاه

۱۶.  تحلیل و ارزیابی طرح ها و سیاست های راهبردی، توسعه رشته ها، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، تعيين ظرفيت پذيرش واحدهاي فناور و نظارت بر خروج واحدهاي مذكور، ایجاد و گسترش گروه های آموزشی و پژوهشي و ارتقای سطح واحدهای دانشگاه و ارائه آن به شورا

۱۷.  توانمندسازی اعضای هیأت علمی، کارشناسان، تمامی همکاران دانشگاه و واحدهاي فناوري در حوزه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت

۱۸.  سایر وظایف مرتبط که از سوی شورا به مدیریت محول می شود

اهداف مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه ها:

۱- تحلیل نظام مند و راهبردی رسالت، اهداف و عملکرد مؤسسه به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و چالش  ها

۲- نهادینه کردن و اشاعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در مؤسسه

۳- ارتقای کیفیت مولفه های دروندادی، فرایندی و بروندادی مؤسسه

۴- نهادینه کردن ارزیابی درونی به عنوان یکی از فرایندهای اصلی برنامه ریزی بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اجرائی مؤسسه

۵- افزایش بهره وری با استفاده از فرایند نظام مند نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه

۶- ایجاد وحدت رویه در امر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در همه حوزه های عملکردی مؤسسه

۷- تقویت زمینه های پاسخگویی مؤسسه به ذی نفعان داخلی و بیرونی

۸- ارتقا و تضمین کیفیت نظام مند مؤسسه از طریق بررسی و مقایسه وضعیت موجود با استانداردهای ملی منطقه ای و بین المللی  تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 آبان 1401 - 14:29