کمیته و شورای نظارت‌ ، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه


اعضاء محترم شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

     

 جناب آقای دکتر شعبان شتایی؛ ریس محترم شورا

جناب آقای دکتر مهدی ذاکری ­نیا ؛ دبیر شورا

جناب آقای دکتر موسی حسام؛ معاون محترم پژوهش و فناوری

جناب آقای دکتر علی ­اصغر نصراله­ نژادقمی؛ معاون محترم اداری، مالی و توسعه منابع

جناب آقای دکتر کاشانی­ نژاد؛ معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی

جناب آقای دکتر محسن حسینعلی ­زاده؛ معاون محترم فرهنگی و اجتماعی

جناب آقای دکتر محسن حسینعلی­ زاده ؛ معاون محترم دانشجویی

جناب آقای دکتر یحیی مقصودلو؛ عضو شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

سرکار خانم دکتر وحیده پیام­ نور؛ عضو شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

جناب آقای دکتر ابوطالب هزارجریبی؛ عضو شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

جناب آقای دکتر علی محمدیان­ بهبهانی؛ عضو شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

جناب آقای دکتر خدایار همتی ؛ عضو شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

وظایف و اختیارات شورا

هدایت و راهبری فعالیت­های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و ارائه پیشنهادها به رئیس دانشگاه

بررسی و تصویب طرح­ های پیشنهادی مربوط به نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

ارائه پيشنهادهای لازم در زمينه فراهم ­آوردن منابع و امكانات مناسب براي انجام بهينه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت به رئيس دانشگاه

تنظیم و تصویب دستورالعمل­ های داخلی مرتبط با اجرای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

دریافت و بررسی گزارش­ های نظارت و ارزیابی معاونت ­ها، دانشکده­ ها، واحدها و گروه ­های كاري دانشگاه و ارائه آن به بخش­ های مربوط به منظور تغییر، اصلاح و تدوین برنامه ­های بهبود کیفیت

بررسی و ارزیابی طرح­ ها و سیاست­ های راهبردی، توسعه رشته ­ها، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، ایجاد و گسترش گروه ­های آموزشی و ارتقای سطح واحدهای دانشگاه برای طرح و تصویب نهایی در شورای دانشگاه

اعضاء کارگروه­ها‌ی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه:

آقای دکتر مهدی ذاکری­ نیا، رئیس کارگروه

آقای دکتر حامد پاکنژاد ، عضو محترم کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور مدیریت و پشتیبانی دانشگاه

آقای دکتر مهدی مفتاح­ هلقی ، عضو محترم کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور مدیریت و پشتیبانی دانشگاه

آقای رضا امامی، عضو محترم کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور مدیریت و پشتیبانی دانشگاه

خانم دکتر صدیقه عرب­ امیری، عضو محترم کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور مدیریت و پشتیبانی دانشگاه

 آقای دکتر مهدی کاشانی ­نژاد، عضو محترم کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی دانشگا­­­ه

خانم فرزانه طاهری ، عضو محترم کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی دانشگاه

آقای محمودرضا میرزایی، عضو محترم کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی دانشگاه

خانم دکتر وحیده پیام­ نور، عضو محترم کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی دانشگاه

 آقای دکتر علیرضا علی ­عرب، عضو محترم کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

آقای دکتر سعید گرگین، عضو محترم کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

آقای دکتر ابوطالب هزارجریبی، عضو محترم کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

آقای دکتر فرشاد کیانی، عضو محترم کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

آقای مرتضی فولادی، عضو محترم کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه

آقای علی جافرنوده ، عضو محترم کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه

آقای دکتر حسین کاظمی ، عضو محترم کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه

آقای دکتر جاوید قرخلو، عضو محترم کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه                                                                                                     

وظایف و اختیارات کارگروه ­ها:

طراحی و تدوین برنامه­ های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

همکاری در فرآیند ارزیابی راهبردی مؤسسه

طراحی الگوهای مناسب به منظور نظارت و ارزیابی بر ابعاد مختلف کیفیت مؤسسه

همکاری با مدیریت نظارت و ارزیابی در راستای تحقق اهداف و ماموریت آن

تهیه گزارش­ های تحلیلی از وضعیت کمی و کیفی موسسه به منظور ارتقاء کیفیت

بررسی کارشناسی موضوعات ارجاع ­شده از سوی شورا و مدیر  تاریخ آخرین بروزرسانی : 13 اسفند 1401 - 13:30