معرفی واحد


تاریخچه:

در جهت تحقق اهداف تعیین شده در "آیین ­نامه مدیریت دانشگاه ­ها و مؤسسات آموزش عالی"، طی بند الف ماده (6) آیین‌ نامه مصوب جلسه 249 مورخ 1370/04/11 شورای عالی انقلاب فرهنگی و طبق دستور وزارت متبوع در قالب "اساسنامه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه ­ها و مؤسسات آموزش عالی" در تاریخ1377/07/01 شورای نظارت و ارزیابی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تشکیل و متعاقباً طی آیین نامه "تشکیل دفاتر نظارت و ارزیابی در دانشگاه ­ها و مؤسسات آموزش عالی"، دفتر شورای نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه شروع به فعالیت نمود.

اهداف مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه ها:

۱- تحلیل نظام مند و راهبردی رسالت، اهداف و عملکرد مؤسسه به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و چالش ها

۲- نهادینه کردن و اشاعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در مؤسسه

۳- ارتقای کیفیت مولفه های دروندادی، فرایندی و بروندادی مؤسسه

۴- نهادینه کردن ارزیابی درونی به عنوان یکی از فرایندهای اصلی برنامه ریزی بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اجرائی مؤسسه

۵- افزایش بهره وری با استفاده از فرایند نظام مند نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه

۶- ایجاد وحدت رویه در امر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در همه حوزه های عملکردی مؤسسه

۷- تقویت زمینه های پاسخگویی مؤسسه به ذینغعان داخلی و بیرونی

۸- ارتقا و تضمین کیفیت نظام مند مؤسسه از طریق بررسی و مقایسه وضعیت موجود با استانداردهای ملی منطقه ای و بین المللی

   تاریخ آخرین بروزرسانی : 02 آذر 1401 - 11:56