تاریخ : شنبه 10 خرداد - فارسی | En
دکتر نجفی نژاد خبر داد؛ مرکز تحقیقات مشترک غرب آسیا با همکاری آکادمی علوم چین در این دانشگاه تاسیس می شود

مرکز تحقیقات مشترک غرب آسیا با همکاری آکادمی علوم چین، مرکز منطقه ای فلات تبت در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تاسیس می شود.

رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اعلام این خبر گفت: این مرکز تحقیقاتی مشترک در نیمه اول اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ با حضور مقامات وزارت علوم و آکادمی علوم چین بطور رسمی افتتاح خواهد شد.

دکتر علی نجفی نژاد خاطرنشان کرد: در این زمینه موافقت مرکز همکاری های علمی و بین الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز اخذ شده است.