فن بازار


 نام استاد  گروه آموزشی  دانشکده
محمد هادی آریائی منفرد    
محسن آزادبخت مکانیک ماشینهای کشاورزی مهندسی آب و خاک
داود آزادفر جنگل شناسی و اکولوژی جنگل علوم جنگل
غلامعلی آساده گیاهپزشکی تولید گیاهی
مجتبی آهنی آذری فیزیولوژی دام و طیور علوم دامی
سهیلا ابراهیمی علوم خاک مهندسی آب و خاک
سید مهدی اجاق شیلات شیلات و محیط زیست
فرشید اشراقی مدیریت اقتصاد کشاورزی مدیریت کشاورزی
علی اصغری مکانیک ماشینهای کشاورزی مهندسی آب و خاک
حسن اصلان پرویز شیلات شیلات و محیط زیست
مهران اعلمی علوم و صنایع غذایی صنایع غذایی
الیاس افرا صنایع خمیر و کاغذ مهندسی چوب و کاغذ
علی افشاری گیاهپزشکی تولید گیاهی
موسی اکبرلو مرتعداری مرتع و آبخیزداری
مجید اونق آبخیزداری مرتع و آبخیزداری
محمدرضا ایمانپور شیلات شیلات و محیط زیست
حسین بارانی مرتعداری مرتع و آبخیزداری
مجتبی بارانی مطلق علوم خاک مهندسی آب و خاک
فتح الله بلداجی تغذیه دام و طیور علوم دامی
عبدالرضا بهره مند مرتعداری مرتع و آبخیزداری
آیدین پارساخو جنگلداری علوم جنگل
پرستو پورعاشوری شیلات شیلات و محیط زیست
محمد هادی پهلوانی اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی تولید گیاهی
وحیده پیام نور جنگل شناسی و اکولوژی جنگل علوم جنگل
سید یوسف پیغمبری شیلات شیلات و محیط زیست
حسینعلی تاش شمس آبادی مکانیک ماشینهای کشاورزی مهندسی آب و خاک
نورمحمد تربتی نژاد تغذیه دام و طیور علوم دامی
وحید تقی زاده شیلات شیلات و محیط زیست
میثم تقی نسب درزی گیاهپزشکی تولید گیاهی
سید مهدی جعفری مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی صنایع غذایی
ولی اله جعفری شیلات شیلات و محیط زیست
یوسف جعفری آهنگری فیزیولوژی دام و طیور علوم دامی
رامتین جولائی مدیریت اقتصاد کشاورزی مدیریت کشاورزی
سمانه حاجی حسینی تربیت بدنی و علوم ورزشی دروس عمومی
عبدالمجید حاجی مرادلو شیلات شیلات و محیط زیست
هاشم حبشی جنگل شناسی و اکولوژی جنگل علوم جنگل
موسی حسام مهندسی آب مهندسی آب و خاک
سعید حسنی فیزیولوژی دام و طیور علوم دامی
محسن حسینعلی زاده    
سید عباس حسینی شیلات شیلات و محیط زیست
سید حسین حسینی فر شیلات شیلات و محیط زیست
سید مجید حسینی نژاد معارف اسلامی دروس عمومی
غلامعلی حشمتی مرتعداری مرتع و آبخیزداری
سارا خراسانی نژاد باغبانی تولید گیاهی
فرهاد خرمالی علوم خاک مهندسی آب و خاک
ابوالقاسم خزاعیان تکنولوژی و مهندسی چوب مهندسی چوب و کاغذ
مرتضی خمیری علوم و صنایع غذایی صنایع غذایی
اسماعیل دردی پور علوم خاک مهندسی آب وخاک
بهروز دستار تغذیه دام و طیور علوم دامی
امیراحمد دهقانی مهندسی آب مهندسی آب و خاک
محمدرضا دهقانی فیروز آبادی صنایع خمیر و کاغذ مهندسی چوب و کاغذ
مهدی ذاکری نیا مهندسی آب مهندسی آب و خاک
رامین رحمانی جنگل شناسی و اکولوژی جنگل علوم جنگل
محمد هاشم رحمتی مکانیک ماشینهای کشاورزی مهندسی آب و خاک
حسین رسالتی صنایع خمیر و کاغذ مهندسی چوب و کاغذ
حمیدرضا رضایی محیط یست شیلات و محیط زیست
عباس رضایی اصل مکانیک ماشینهای کشاورزی مهندسی آب و خاک
حسن رضایی محیط زیست شیلات و محیط زیست
سید اسماعیل رضوی گیاهپزشکی تولید گیاهی
علی رفیقی تکنولوژی و مهندسی چوب مهندسی چوب و کاغذ
سیده ساناز رمضانپور اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی تولید گیاهی
کامران رهنما گیاهپزشکی تولید گیاهی
حسین زارعی باغبانی تولید گیاهی
سعید زره داران تغذیه دام و طیور علوم دامی
ابراهیم زینلی زراعت تولید گیاهی
خلیل زینلی نژاد اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی تولید گیاهی
عادل سپهری مرتعداری مرتع و آبخیزداری
یدالله سپهری معارف اسلامی دروس عمومی
احمدرضا سرائیان صنایع خمیر و کاغذ مهندسی چوب و کاغذ
محمد حسن سرایلو گیاهپزشکی تولید گیاهی
امیر سعدالدین مرتعداری مرتع و آبخیزداری
حسن سلطانلو اصلاح نباتات و بیو تکنولوژی تولید گیاهی
افشین سلطانی زراعت تولید گیاهی
سلطانعلی سلطانی نژاد جنگلداری علوم جنگل
عبدالرسول سلمان ماهینی محیط زیست شیلات و محیط زیست
محمد سوداگر شیلات شیلات و محیط زیست
آسیه سیاهمرگویی زراعت تولید گیاهی
اسماعیل سیفی باغبانی تولید گیاهی
شعبان شتائی جویباری جنگلداری علوم جنگل
سعید شربتی شیلات شیلات و محیط زیست
ابوالقاسم شریف زاده ترویج و آموزش کشاورزی مدیریت کشاورزی
حسین شریفان مهندسی آب مهندسی آب و خاک
محمد مهدی شریفانی باغبانی تولید گیاهی
بهاره شعبانپور شیلات شیلات و محیط زیست
علی شعبانی شیلات شیلات و محیط زیست
حسینعلی شمس آبادی    
محمود شمس شرق تغذیه دام و طیور علوم دامی
واحد بردی شیخ آبخیزداری مرتع و آبخیزداری
فرهاد شیرانی بیدآبادی مدیریت اقتصاد کشاورزی مدیریت کشاورزی
علیرضا صادقی    
علیرضا صادقی ماهونک علوم و صنایع غذایی صنایع غذایی
سید جواد صانعی گیاهپزشکی تولید گیاهی
فیروز صمدی فیزیولوژی دام و طیور علوم دامی
امان محمد ضیایی فر علوم و صنایع غذایی صنایع غذایی
عبدالحسین طاهری گاهپزشکی تولید گیاهی
تقی طبرسا تکنولوژی و مهندسی چوب مهندسی چوب و کاغذ
عبدالرضا ظهیری مهندسی آب مهندسی آب و خاک
احمد عابدی سروستانی ترویج و آموزش کشاورزی مدیریت کشاورزی
افشین عادلی شیلات شیلات و محیط زیست
علیرضا عالیشاهی شیلات شیلات و محیط زیست
غلامحسین عبداله زاده ترویج و آموزش کشاورزی مدیریت کشاورزی
حمیدرضا عسگری مرتعداری مرتع و آبخیزداری
مژگان عظیمی مرتعداری مرتع و آخیزداری
سید محمود عقیلی محیط زیست شیلات و محیط زیست
محسن علمائی علوم خاک مهندسی آب و خاک
مهدی علی زاده باغبانی تولید گیاهی
علیرضا علی عرب جنگل شناسی و اکولوژی جنگل علوم جنگل
سید فضل اله عمادیان جنگلداری علوم جنگل
محمد غنی نیا طبرستانی گیاهپزشکی تولید گیاهی
هوشنگ فارابی خانقاهی جنگلداری علوم جنگل
فرشید قادری فر زراعت تولید گیاهی
عظیم قاسم نژاد باغبانی تولید گیاهی
علی قاسمیان صنایع خمیر و کاغذ مهندسی چوب و کاغذ
محمد قربانی علوم و صنایع غذایی صنایع غذایی
رسول قربانی شیلات شیلات و محیط زیست
خلیل قربانی مهندسی آب مهندسی آب و خاک
محمد حسین قربانی زراعت تولید گیاهی
جاوید قرخلو زراعت تولید گیاهی
محمد جواد قره خانی معارف اسلامی دروس عمومی
کاوه قنبر نیا صنایع خمیر و کاغذ مهندسی چوب و کاغذ
تقی قورچی تغذیه دام و طیور علوم دامی
مهدی کاشانی نژاد مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی صنایع غذایی
حسین کاظمی زراعت تولید گیاهی
بهنام کامکار زراعت تولید گیاهی
محمدرضا کاوسی جنگل شناسی و اکو لوژی جنگل علوم جنگل
علی کرامت زاده مدیریت اقتصاد کشاورزی مدیریت کشاورزی
معظمه کردجزی    
داوود کریمی محیط زیست شیلات و محیط زیست
محبوبه کشیری    
حامد کلنگی شیلات شیلات و محیط زیست
چوقی بایرام کمکی    
فرشاد کیانی علوم خاک مهندسی آب و خاک
سرالله گالشی زراعت تولید گیاهی
سعید گرگین شیلات شیلات و محیط زیست
محمدرضا ماستری فراهانی تکنولوژی و مهندسی چوب مهندسی چوب و کاغذ
عبدالرسول ماهینی محیط زیست شیلات و محیط زیست
محمدرضا محبوبی ترویج و آموزش کشاورزی مدیریت کشاورزی
مرجان محمدزاده محیط زیست شیلات و محیط زیست
حسین محمدی معارف اسلامی دروس عمومی
محراب مدهوشی تکنولوژی و مهندسی چوب مهندسی چوب و کاغذ
کامبیز مشایخی باغبانی تولید گیاهی
مهدی مشکور تکنولوژی و مهندسی چوب مهندسی چوب و کاغذ
محمد هادی معیری جنگلداری علوم جنگل
مهدی مفتاح هلقی مهندسی آب مهندسی آب و خاک
یحیی مقصودلو علوم و صنایع غذایی صنایع غذایی
غلامرضا منتظری معارف اسلامی دروس عمومی
سید علیرضا موحد نائینی علوم خاک مهندسی آب و خاک
حسین مومنی   دروس عمومی
حبیب الله میرزایی مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی صنایع غذایی
سید حامد میرکریمی محیط زیست شیلات و محیط زیست
علیرضا میکائیلی تبریزی محیط زیست شیلات و محیط زیست
علی نجفی نژاد مرتعداری مرتع و آبخیزداری
احمد ندیمی گیاهپزشکی تولید گیاهی
سعید نصرالله نژاد گیاهپزشکی تولید گیاهی
علی اصغر نصراله نژاد قمی اصلاح نباتات و بیو تکنولوژی تولید گیاهی
سمیه نمرودی محیط زیست شیلات و محیط زیست
سعید نواب پور اصلاح نباتات و بیو تکنولوژی تولید گیاهی
نادر نورا آبخیزداری مرتع و آبخیزداری
حمید نیک نهاد قرماخر مرتعداری مرتع و آبخیزداری
فریال وارسته باغبانی تولید گیاهی
حسین وارسته مرادی محیط زیست شیلات و محیط زیست
سید علی اکبر هدایتی شیلات شیلات و محیط زیست
ابوطالب هزار جریبی مهندسی آب مهندسی آب و خاک
خدایار همتی باغبانی تولید گیاهی
حسین یوسفی تکنولوژی و مهندسی چوب مهندسی چوب و کاغذ
احد یامچی اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی تولید گیاهی
احمدرضا یزدانی تغذیه دام و طیور علوم دامی
محسن یزدانیان گیاهپزشکی تولید گیاهی
حسن یگانه    

   تاریخ آخرین بروزرسانی : 03 اسفند 1399 - 11:33